"Michigan" cover of Milk Carton Kids, May 1 2018 - https://youtu.be/nxvihiyjYow

"Me Without You" original song, May 2, 2018 - https://youtu.be/YAyQkvfI67M